Diptera > Scathophagidae > Cordilura > Cordilura albipes > Next Photo