Diptera >

Platypezidae

Agathomyia
Agathomyia
Callomyia
Callomyia
Paraplatypeza
Paraplatypeza
Platypeza
Platypeza
Platypezina
Platypezina
Protoclythia
Protoclythia