Diptera >

Lauxaniidae

Aulogastromyia
Aulogastromyia
Calliopum
Calliopum
Cnemacantha
Cnemacantha
Homoneura
Homoneura
Lauxania
Lauxania
Meiosimyza
Meiosimyza
Minettia
Minettia
Peplomyza
Peplomyza
Pseudolyciella
Pseudolyciella
Sapromyza
Sapromyza
Sapromyzosoma
Sapromyzosoma
Tricholauxania
Tricholauxania
Trigonometopus
Trigonometopus