Diptera >

Anthomyiidae

Alliopsis
Alliopsis
Anthomyia
Anthomyia
Botanophila
Botanophila
Delia
Delia
Egle
Egle
Emmesomyia
Emmesomyia
Eustalomyia
Eustalomyia
Heterostylodes
Heterostylodes
Hydrophoria
Hydrophoria
Hylemya
Hylemya
Hylemyza
Hylemyza
Lasiomma
Lasiomma
Leucophora
Leucophora
Mycophaga
Mycophaga
Paradelia
Paradelia
Pegomya
Pegomya
Pegoplata
Pegoplata
Phorbia
Phorbia
Strobilomyia
Strobilomyia
Zaphne
Zaphne