Diptera > Drosophilidae > Scaptomyza > Scaptomyza pallida >

Scaptomyza pallida #3

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
4486
2019-08-23 14:30
NE-Spessart,D
grassy forest track