Diptera > Anthomyiidae > Eustalomyia >

Eustalomyia hilaris (Fallen, 1823)

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
ZFMK-TIS-2547563
2015-05-12 14:00
NE-Spessart,D
open greenhouse