Diptera > Agromyzidae >

Phytomyza

Phytomyza #a
Phytomyza #a
Phytomyza #b
Phytomyza #b
Phytomyza adjuncta
Phytomyza adjuncta
Phytomyza albipennis
Phytomyza albipennis
Phytomyza flavicornis
Phytomyza flavicornis
Phytomyza glabra
Phytomyza glabra
Phytomyza glechomae
Phytomyza glechomae
Phytomyza marginella
Phytomyza marginella
Phytomyza obscurella
Phytomyza obscurella
Phytomyza podagrariae
Phytomyza podagrariae
Phytomyza ranunculi
Phytomyza ranunculi
Phytomyza ranunculicola
Phytomyza ranunculicola