Diptera > Agromyzidae >

Phytomyza

Phytomyza adjuncta
Phytomyza adjuncta
Phytomyza albipennis
Phytomyza albipennis
Phytomyza glabra
Phytomyza glabra
Phytomyza marginella
Phytomyza marginella
Phytomyza obscurella
Phytomyza obscurella
Phytomyza podagrariae
Phytomyza podagrariae
Phytomyza ranunculi
Phytomyza ranunculi